Biz barada

Fabrikamyz barada gysgaça maglumat

Bäherden etrabyndaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Ýüplük fabrigi

Bäherden etrabyndaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Ýüplük fabrigi Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 15.02.1999 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №:14903845 belgiden hasaba alyndy. Fabrikamyz ýokary hilli ýüplükleri öndürýän Şweýsariýa döwletiniň öňdebaryjy Rieter enjamlary bilen ornaşdyrylan.

Biziň aýratynlygymyz

Önümçilikde ulanýan aýratynlyklarymyz bilen tanyş boluň

Enjamlaýyn binýady

Fabrikamyz ýokary hilli ýüplükleri öndürýän Şweýsariýa döwletiniň öňdebaryjy enjamlary bilen ornaşdyrylan.

Hil gözegçiligi

Önümlerimiz ýokary halkara ülňülerine doly derejede laýyk gelýär.

Dünýä bazary

Fabrikamyzdaky öndürilýän önümler dünýäniň 20-den gowrak ýurtlaryna eksport edilýär.

Iş orunlary

Häzirki wagtda fabrikamyzda 600-den gowrak ýokary tejribeli işgärler zähmet çekýär.

Önümlerimiz barada doly maglumat gerekmi?

Önümlerimiziň doly maglumatlaryny elektron görnüşinde siziň elektron poçtaňyza ugradarys.

Önümlerimiz

Ýokary hilli önümlerimiz barada maglumat

Önümiň ady
Ýekegatly nah ýüplük

Görnüşi
Nm27/1 (Ne16/1) Ring Karde

Düzümi
100% pagta

Maksady
dokma önümleri üçin niýetlenen

Harydyň gümrük kody
5205 12 000

Töleg şertleri
100% öňünden bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde

Ugratmak möhleti
30 günüň dowamynda

Sargydyň iň az mukdary
20 tonna

Aýlyk önümçilik kuwwaty
600 tonna

Önümiň ady
Ýekegatly nah ýüplük

Görnüşi
Nm34/1 (Ne20/1) Ring Karde

Düzümi
100% pagta

Maksady
dokma önümleri üçin niýetlenen

Harydyň gümrük kody
5205 12 000

Töleg şertleri
100% öňünden bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde

Ugratmak möhleti
30 günüň dowamynda

Sargydyň iň az mukdary
20 tonna

Aýlyk önümçilik kuwwaty
600 tonna

Önümiň ady
Ýekegatly nah ýüplük

Görnüşi
Nm57/1 (Ne30/1) Ring Karde

Düzümi
100% pagta

Maksady
dokma önümleri üçin niýetlenen

Harydyň gümrük kody
5205 12 000

Töleg şertleri
100% öňünden bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde

Ugratmak möhleti
30 günüň dowamynda

Sargydyň iň az mukdary
20 tonna

Aýlyk önümçilik kuwwaty
600 tonna

HABARLAŞMAK

Biziň salgymyz interaktiw kartada

Bize hat ýollaň

Siziň habaryňyz üstünlikli ugradyldy!

Something went wrong!

Biz interaktiw kartada

Top